ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศึกษาดูงานการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
10 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ศรป. ต้อนรับ นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์  เลขานุการกรม และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ และคณะเจ้าหน้าที่จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้ามาศึกษาดูงานการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

 

คลังรูปภาพ