คู่มือแนวทางการระงับโฆษณาทางสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีการรายงานระบบของแพลตฟอร์มออนไลน์
8 มีนาคม 2566